Model overeenkomst

Wettelijke en andere bepalingen
Buitengerechtelijke geschillenbeslechting
Algemene voorwaarden en bepalingen
Disclaimer
Model overeenkomst
Beroepsaansprakelijkheid
Facturatiegegevens

Tussen :

Mr. …, advocaat te 3010 LEUVEN, Diestsesteenweg 375/0001, ingeschreven aan de Balie te Leuven;

hierna te noemen “de advocaat”;

en :

hierna te noemen “de cliënt”;

Wordt het volgende overeengekomen :

1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat

1.1 Advies, bijstand en eventueel vertegenwoordiging in … (omschrijving te verlenen diensten).
1.2 Onderhavige overeenkomst wordt aangegaan tussen partijen in de kantoren van de advocaat, welke zich bevinden te Kessel-Lo, Diestsesteenweg 375/0001.
1.3 Per e-mail kan u de advocaat bereiken op …@schrevens-michiels-law.be; per telefoon op 016 623853.

2. Informatie

2.1 De advocaat informeert de cliënt stipt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak.
2.2 De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de advocaat, alle nuttige informatie aan de advocaat.
2.3 De advocaat, alsmede van elke vennoot, advocaat, medewerker of stagiair, optredend in het kader van een samenwerkingsovereenkomst met de advocaat, is gebonden door een algemene geheimhoudingsplicht ten aanzien van de cliënt.

3. Beroep op derden

3.1. Buiten de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat de advocaat, onder de verantwoordelijkheid van deze laatste, voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht.
3.2. Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan de advocaat.
3.3. De advocaat doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt.

4. Kosten en ereloon

4.1. De cliënt werd door de advocaat ingelicht over de mogelijkheden van juridische tweedelijnsbijstand en werd er op gewezen dat hij hier niet voor in aanmerking komt. De advocaat heeft de cliënt geïnformeerd over de mogelijke tussenkomst van een rechtsbijstandsverzekering. De cliënt verklaart dat hij hier niet voor in aanmerking komt.
4.2. De staat van kosten en ereloon van een advocaat kan drie elementen bevatten: de kosten van de advocaat, de gerechtskosten en de uitgaven en het ereloon.
4.3. De kosten van de advocaat worden als volgt berekend :

*Bureelonkosten
Bedrag/eenheid

Bedrag/eenheid Openen en beheer dossier (vaste kost per dossier) 60,00
Briefwisseling en Fax (10 €/blz.) 10,00
Aangetekende brieven (12,5 €/blz.) 12,50
Bijkomende bladzijden (4 €/blz.) 4,00
E-mail (7,5 €/e-mail) 7,50
Fotokopieën (per stuk) 0,4
Telefoon (per telefoongesprek) 2,5
Dactylografie procedurestukken (9 €/blz.) 9,00
Verplaatsingskosten (0,4 €/km) 0,40
Bankkosten (per stuk) 0,8
Griffiebons
Overschrijvingen

4.4.. De gerechtskosten en de uitgaven zijn de kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon.

De cliënt werd geïnformeerd over de gerechtskosten, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding in het kader van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat.

4.5. Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten.
Het ereloon wordt als volgt berekend: € 120,00 per uur – te verhogen met 21% BTW – onder voorbehoud (exclusieve keuze van de advocaat) van jaarlijkse indexering op basis van de gezondheidsindex. .

De cliënt ontvangt een nauwkeurig overzicht van de op welke datum gepresteerde prestaties en de eraan bestede tijd.

4.6. De advocaat kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan de advocaat, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon.

In de eindstaat van kosten en ereloon worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.

4.7. De cliënt betaalt de voorschotten en de eindstaat van kosten en ereloon van de advocaat binnen veertien dagen na ontvangst van de uitnodiging tot betalen. De advocaat kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd een kortere betalingstermijn bepalen.

4.8. Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de eindstaat moet hij deze binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk protesteren.

4.9. In het geval van niet betaling op de vervaldag zullen er nalatigheidsinteresten en schadevergoedingen verschuldigd zijn conform de algemene voorwaarden van de advocaat, welke u kan raadplegen op www.schrevens-michiels-law.be en op eerste verzoek ter beschikking gesteld worden.
Door ondertekening van onderhavige overeenkomst verklaart en bevestigt de cliënt uitdrukkelijk dat hij deze algemene voorwaarden gelezen heeft, begrepen heeft en hiermee akkoord is

4.10 De cliënt verklaart zich akkoord om op eerste verzoek alle door de advocaat gemaakte of te maken uitgaven aan derden te vergoeden.

5. Derdengelden

5.1. De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan zijn cliënt. Indien de advocaat een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

5.2. De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

5.3. De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

6. Beperking aansprakelijkheid

6.1 Ter dekking van de eventuele beroepsaansprakelijkheid van de advocaat, alsmede van elke vennoot, advocaat, medewerker of stagiair, optredend in het kader van een samenwerkingsovereenkomst met de advocaat, heeft de advocaat een beroepsaansprakelijkheidsverzekering onderschreven.

6.2 De aansprakelijkheid, ten aanzien van de cliënt, van de advocaat, alsmede van elke vennoot, advocaat, medewerker of stagiair, met betrekking tot prestaties geleverd in het kader van diens samenwerking met de advocaat, zal in ieder geval steeds beperkt zijn tot het bedrag dat wordt gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat.
De aansprakelijkheid van de advocaat is in alle gevallen beperkt tot € 1.250.000,00.

7. Beëindiging van de overeenkomst

7.1 De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat maakt zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. De advocaat kan geen schadevergoeding vragen.

7.2 Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen.

7.3 De advocaat kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient de advocaat rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

8. Toepasselijk recht en geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing.

Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne. Zij laten voorafgaand aan elke procedure bij voorkeur de zaak oproepen tot minnelijke schikking voor de rechtbank of voor een daartoe bevoegde instantie bij de Orde van advocaten.

De advocaten zijn onderworpen aan de regeling inzake buitengerechtelijk geschillenbeslechting, zoals voorzien in het Baliereglement van balie Leuven, codificatie van 09 oktober 2009.

U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling bij Balie LEUVEN, alsmede op de website van Balie LEUVEN: www.balieleuven.be/klachten_ereloon.php”

9. Extra informatie

Voor meer informatie en inlichtingen kan de cliënt de website van de advocaat consulteren op www.schrevens-michiels-law.be,of telefonisch via het nummer 016/62.38.53.

Aldus opgemaakt te Kessel-Lo op … in zoveel exemplaren als er partijen zijn met onderscheiden belang.

Elk van de partijen erkent een door alle partijen getekend exemplaar ontvangen te hebben.

Mr. …. cliënt