Wettelijke en andere bepalingen

Wettelijke en andere bepalingen
Buitengerechtelijke geschillenbeslechting
Algemene voorwaarden en bepalingen
Disclaimer
Model overeenkomst
Beroepsaansprakelijkheid
Facturatiegegevens

Privacyverklaring
(van kracht vanaf 25 mei 2018)

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor Advocatenkantoor Schrevens en Michiels.
In deze privacyverklaring zetten wij op gedetailleerde wijze uiteen hoe wij, als verwerkingsverantwoordelijke, met uw persoonsgegevens omgaan.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

HOOFDKANTOOR
Advocatenkantoor Schrevens en Michiels bv

Diestsesteenweg, 375/0001
3010 KESSEL-LO
Tel: 016 62 38 53
Fax: 016 62 38 56

Gegevens contactpersoon gegevensbescherming
persoonsgegevens@schrevens-michiels-law.be

Wij verwerken uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij informatie gebruiken aan de hand waarvan u geïdentificeerd wordt of kan worden.
Dat kan gaan om uw naam, een identificatienummer, adres- en/of contactgegevens, maar ook gegevens omtrent uw vermogen en gezinssamenstelling. Het begrip “verwerken” moet dan weer heel ruim begrepen worden en kan slaan op het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,… van uw persoonlijke informatie.

Als u op ons beroep wilt doen, moet steeds een minimum aan persoonsgegevens verstrekt worden. Zonder bepaalde gegevens kunnen wij u niet bijstaan.

De concrete persoonsgegevens die wij verwerken variëren van geval tot geval. In grote lijnen gaat het om de volgende persoonsgegevens:

Persoonlijke identificatiegegevens: naam, titel, adres (privé, werk), vroegere adressen, telefoonnummer (privé, werk), e-mailadres, leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit, rijksregisternummer
Financiële situatie: inkomsten, bezittingen, investeringen, totale inkomsten, beroepsinkomsten, spaargelden, informatie inzake beleggingen, investeringsinkomsten, lasten op de activa; informatie inzake passiva, schulden, leningen, hypotheken, andere vormen van krediet; informatie inzake afgesloten verzekeringspolissen; financiële tussenpersonen waarmee wordt gewerkt; …
Beroepsactiviteiten: aard van de activiteit, aard van de goederen of diensten die worden gebruikt of geleverd,…
Familiale situatie: naam van de echtgeno(o)t(e) of partner, huwelijksdatum, datum van het samenlevingscontract, aantal kinderen,… bijzonderheden betreffende de vorige huwelijken of verbintenissen, echtscheidingen, scheidingen, namen van de vroegere partners, kinderen, personen ten laste, andere leden van het gezin, bloedverwanten in zijlijn, ouders en afstammelingen.

Overeenkomsten en schikkingen: bijzonderheden betreffende de schikkingen of handelsovereenkomsten, overeenkomsten betreffende de vertegenwoordiging of juridische overeenkomsten, bijzonderheden betreffende de agenten.
Gerechtelijke gegevens betreffende veroordelingen: fiscale sancties en veroordelingen, getroffen schikkingen.
Gerechtelijke gegevens betreffende gerechtelijke maatregelen: voogdijschap, voorlopig bewindvoerder, internering, plaatsing,…
Vennootschappen: gegevens van de vennootschappen waar de cliënt aandeelhouder of bestuurder is.

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt niet zomaar; ze vereist een specifiek doel én wettelijke basis.
Advocatenkantoor Schreven-Michiels bv verwerkt uw persoonsgegevens omdat u op ons beroep doet voor het verlenen van advocatenprestaties (juridisch en fiscaal advies, de uitvoering hiervan, bijstand in procedures,…), omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt, en/of in uitvoering van wettelijke verplichtingen zoals in het kader van de antiwitwaswetgeving. U geeft een aantal van deze gegevens rechtstreeks aan ons door, bijvoorbeeld in uw rechtstreekse contacten met ons kantoor. Andere gegevens krijgen we via derden, waaronder andere adviseurs waarmee u werkt of het Rijksregister.

In bepaalde omstandigheden beschikken wij over informatie over u, terwijl u geen directe relatie met ons hebt. Meestal is dit omdat een cliënt ons informatie over u verstrekt in het kader van zijn of haar dossier, bijvoorbeeld in uw hoedanigheid van familielid of contractuele tegenpartij.

Wij mogen uw persoonsgegevens dus niet zomaar verwerken. Er moet een rechtmatig doel en een wettelijke grondslag voor de verwerking bestaan.

Wij verwerken uw persoonsgegevens bijvoorbeeld voor de volgende specifieke doelen:

Om u te kunnen informeren over onze dienstverlening;
Om u adequaat te kunnen adviseren omtrent een aan ons voorgelegde vraagstelling;
Ter uitvoering van de aan u verstrekte adviezen;
Om u te kunnen bijstaan in een gerechtelijke procedure waarin u bent verwikkeld;
Voor dossierbeheer in het algemeen, met inbegrip van facturatie;
Voor het verzenden van algemene mailings inzake recht en fiscaliteit;
Om u specifiek te kunnen informeren inzake zaken of wijzigingen die u kunnen aanbelangen;
Om onze rechten te verdedigen en om te voldoen aan onze deontologische en wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld in het kader van de wetgeving inzake het voorkomen van witwaspraktijken, fraude en financiering van terrorisme.
Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel:

Ofwel wanneer de verwerking noodzakelijk is
Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u;
Voor de bescherming van uw vitale belangen of die van anderen;
Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van onze medewerkers;
Voor het vervullen van onze wettelijke verplichtingen;
Ofwel wanneer we uw uitdrukkelijke toestemming hebben.

Wij houden uw persoonsgegevens niet eeuwig bij.
Uw persoonsgegevens worden maar zolang bewaard als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden gebruikt.

Enkele voorbeelden van bewaartermijnen:

Cliënteninformatie wordt zo lang bijgehouden als nodig is, gelet op de specifieke situatie van de cliënt en de voor hem/haar door Deknudt Nelis behartigde dossiers, dan wel zo lang als vereist conform onze wettelijke en deontologische verplichtingen.
Bent u geen cliënt maar ingeschreven op onze nieuwsbrieven, dan bewaren wij uw persoonsgegevens zolang u zich niet heeft uitgeschreven.

U behoudt controle over uw persoonsgegevens.
U kan steeds een overzicht van uw persoonsgegevens bij ons opvragen, ons vragen om onjuiste gegevens recht te zetten of om uw gegevens uit onze bestanden te verwijderen. Ook heeft u het recht om gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, de beperking van de verwerking te vragen, of u te verzetten tegen de gegevensverwerking door Deknudt Nelis Advocaten. Tot slot heeft u het recht om ons te vragen alle gegevens die u ons heeft bezorgd, over te dragen aan een door u bepaalde derde.

Wilt u van één van deze rechten gebruik maken, e-mail ons dan uw verzoek, samen met een identiteitsbewijs, naar persoonsgegevens@schrevens-michiels-law.be.

Wij zijn niet altijd verplicht om op uw verzoek in te gaan, maar wij zullen steeds reageren binnen de wettelijk bepaalde termijn en onze eventuele weigering toelichten.

Wij hebben één maand om te reageren op uw verzoek waarmee u één van uw rechten uitoefent. Gaat het om een complex verzoek, dan wordt de termijn met twee maanden verlengd. Bij een duidelijk ongegrond of buitensporig verzoek, mogen wij uw verzoek negeren of u een vergoeding aanrekenen die overeenstemt met onze administratieve kost voor het bezorgen van een antwoord.

Naargelang het concrete verzoek, kan u het volgende van ons verwachten:

Recht op inzage
Als wij een verzoek tot inzage ontvangen, dan bezorgen wij u de wettelijk omschreven informatie in elektronische vorm. Wenst u de gegevens die wij verwerken op papier te ontvangen, dan moet u dit ons uitdrukkelijk vragen. Wanneer u meer dan één kopie van uw persoonsgegevens wenst, kunnen wij hiervoor een vergoeding aanrekenen.

Recht op verbetering
Als u ons meedeelt dat bepaalde van uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, dan passen wij dit aan in onze bestanden.

Recht om uw toestemming in te trekken
Als de verwerking van persoonsgegevens berust op uw toestemming, dan heeft u steeds het recht om deze toestemming in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Recht op gegevensverwijdering
U kan vragen dat wij uw persoonsgegevens wissen waarvoor geen gegronde reden meer bestaat om deze te verwerken. Het recht om gegevens te wissen is niet absoluut. U kan dit recht slechts in de onderstaande gevallen uitoefenen:

de persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk om het nagestreefde doel te vervullen;
wij verwerken de persoonsgegevens onrechtmatig;
wij moeten moet de persoonsgegevens wissen door toedoen van een wettelijke verplichting;
u trekt uw toestemming in en de verwerking heeft geen andere rechtsgrond;
na een succesvolle uitoefening van het recht van bezwaar.
In bepaalde gevallen zullen wij echter kunnen weigeren om de persoonsgegevens te wissen. Dit is onder meer het geval wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een wettelijke plicht die op ons rust of voor de instelling, uitoefening en de onderbouwing van een eventuele vordering in rechte.

Het recht van beperking van gegevensverwerking
In bepaalde omstandigheden kan u een “beperking” van de gegevensverwerking vragen. Het gevolg daarvan is dat wij uw persoonsgegevens alleen nog maar opslaan en alle andere verwerkingsactiviteiten stopzetten.

U heeft het recht om de beperking van de gegevensverwerking te verkrijgen in de volgende gevallen:

als u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
als de verwerking onrechtmatig is;
als u de persoonsgegevens nodigt heeft voor de uitoefening van een rechtsvordering, terwijl wij ze niet meer nodig hebben;
als u uw recht van bezwaar uitoefent. De beperking geldt in afwachting van het antwoord op de vraag of onze gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen dan de uwe.
Het recht van bezwaar
U kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als de verwerking steunt op het gerechtvaardigde belang van Advocatenkantoor Schreven-Michiels bv of een derde. Laat ons in voorkomend geval weten wat de redenen van het bezwaar zijn die verband houden met uw specifieke situatie. Bij de beoordeling van uw bezwaar dienen wij een afweging te maken tussen uw belangen en de onze (of die van de derde in kwestie). Mochten wij om één of andere reden van mening zijn dat wij niet kunnen ingaan op uw bezwaar, zullen wij u de redenen daarvan meedelen.

In andere gevallen kan u geen bezwaar maken, maar denk eraan dat als de verwerking van persoonsgegevens steunt op uw toestemming, u deze steeds kan intrekken.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid
De bedoeling van het recht op gegevensoverdraagbaarheid is om u in staat te stellen uw persoonsgegevens te verkrijgen, op een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm, en ze te hergebruiken voor andere diensten. Op een gebruiksvriendelijke manier kan u dus persoonsgegevens verplaatsen van de ene IT-omgeving naar een andere. Een voorbeeld hiervan is het opvragen van uw contactenlijst van een webmailapplicatie.

Eén van de basisvoorwaarden voor de gegevensoverdraagbaarheid is dat het moet slaan op gegevens die op geautomatiseerde wijze zijn verwerkt, bvb. omdat ze zijn opgenomen in een digitaal bestand. Daarnaast moet het gaan om gegevens die u zelf heeft verstrekt.

De meeste verwerkingen door Schreven-Michiels bv gebeuren niet op geautomatiseerde wijze zoals bedoeld in de wetgeving gegevensbescherming.

Het recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden
Er is sprake van uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming in de zin van de wetgeving gegevensbescherming, wanneer besluiten worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder menselijke tussenkomst, en die een persoon aanzienlijk treffen of juridische gevolgen hebben voor hem of haar. Wanneer gebruik wordt gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming (binnen het wettelijk kader), dan moet worden voorzien in passende maatregelen die de rechten van de betrokkene beschermen. Die maatregelen omvatten minstens de mogelijkheid voor de betrokkene om dit besluit aan te vechten, zijn of haar standpunt kenbaar te maken en een menselijke tussenkomst te vragen.

Bij Schreven-Michiels bv wordt geen uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming toegepast.

Onder omstandigheden delen wij uw persoonsgegevens met derden.
Uw gegevens worden in eerste instantie gebruikt door Schreven-Michiels bv om uw dossier te behartigen. Uiteraard is het echter soms nodig dat wij deze gegevens ook met personen buiten ons kantoor delen om onze overeenkomst met u uit te voeren. Denk daarbij aan notarissen, financiële tussenpersonen of andere adviseurs, verzekeringsmaatschappijen, vertalers, rechtbanken, revisoren, enz.

Daarnaast moeten wij soms persoonsgegevens verstrekken aan derden bij de uitvoering van onze deontologische of wettelijke verplichtingen, of om onze rechtmatige belangen te beschermen.

Klachten? U kan steeds bij ons terecht of bij de nationale toezichthouder.
Dat kan via de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

 


ALGEMENE VOORWAARDEN

(1) Toevertrouwen van een mandaat / erkenning van de algemene voorwaarden / inhoudelijk toepassingsgebied van de algemene voorwaarden

De onderhavige algemene voorwaarden (“AV”) geven de exclusieve contractuele basis weer voor het aannemen, de bewerking en de facturering van mandaten door het advocatenkantoor SCHREVENS en MICHIELS BV met zetel te in B-3010 Kessel-Lo, Diestsesteenweg, 375/0001 (“wij”).

Deze bepalingen zijn onverminderd van toepassing bij het sluiten van een honorariumovereenkomst, tenzij de toepassing ervan uitdrukkelijk wordt uitgesloten in de honorariumovereenkomst.

Indien U ons het mandaat verleent, erkent U zonder enig voorbehoud dat U onze AV ter kennis heeft genomen en U door deze AV gebonden bent.

Het verlenen van het mandaat door een van Uw zaakvoerders, medewerkers of een andere wettelijke vertegenwoordiger respectievelijk schijnvertegenwoordiger verbindt U.

Het verlenen van het mandaat dient ons schriftelijk ter kennis te worden gebracht, dit wil zeggen per brief, per fax of per e-mail.

Het verlenen van het mandaat omvat alle prestaties, die voor een doelmatige en oordeelkundige uitvoering van het mandaat alsook voor de behartiging van onze zorgplicht als advocaat noodzakelijk zijn.

De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing in geval van wijzigingen ten aanzien van het verleende mandaat. Telefonische uitbreidingen van het mandaat zullen onverwijld door ons schriftelijk worden bevestigd en gelden als tot stand gekomen indien U niet binnen de 6 uur, te rekenen vanaf onze schriftelijke bevestiging, schriftelijk een tegenbericht aan ons ter kennis heeft gebracht.

Het mandaat wordt enkel uitgevoerd in het voordeel van de cliënt die het betreffende mandaat aan ons heeft toegekend. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming kan, met uitzondering van de cliënt zelf, geen enkele andere natuurlijke persoon of rechtspersoon zich op de toekenning van het mandaat beroepen. Evenzeer kan geen derde, buiten de cliënt zelf, rechten inroepen die gerelateerd zijn aan de toekenning van het mandaat of betrekking hebben op de aard en wijze van de afhandeling van het mandaat.

(2) Communicatiemiddel

Als communicatiemiddel tussen ons en de cliënt komen E-mail, post, fax of telefoon in aanmerking. Voor zover U ons niet schriftelijk anderszins meedeelt, gaan wij ervan uit dat U ermee instemt om via e-mail of fax te communiceren, niettegenstaande het feit dat wij niet kunnen instaan voor de zekerheid of vertrouwelijkheid van deze communicatiemiddelen.

Het is Uw verantwoordelijkheid om ervoor zorg te dragen dat de uitwisseling van gegevens via Uw faxnummer of Uw e-mailadres, dat U ons medegedeeld heeft, veilig is.

U erkent uitdrukkelijk alle risico’s die met het overmaken van informatie door middel van fax, e-mail of in het bijzonder bij mondelinge overmaking gepaard gaan, met betrekking tot fouten, weglatingen of vertraging bij de uitvoeringen.

In het bijzonder erkent U, dat toezending via e-mail niet als veilig of foutloos gegarandeerd kan worden. Informatie kan onderschept, beschadigt of vernietigt worden, verloren gaan, met vertraging aankomen, onvolledig zijn of virussen bevatten. Daarom aanvaarden wij geen aansprakelijkheid ten opzichte van fouten of weglatingen van inhoudelijke aard aangaande mededelingen, die ten gevolge van de verzending via e-mail kunnen ontstaan. Wanneer desbetreffend een foutloze verzending gewaarborgd dient te worden, dient U de schriftelijke papiervorm te vragen.

(3) Uitvoering van het mandaat / tijdschema / stukken

Wij zijn gerechtigd de aanvang van onze activiteiten uit te stellen tot U ons Uw geldig BTW-nummer / het geldig BTW-nummer van de onderneming waarvoor U optreedt, mededeelt.

In de uitoefening van ons mandaat zijn wij vrij in onze keuze van personele en/of materiele middelen en zijn wij geen uitvoeringsagent. Wij handelen in eer en geweten naar best vermogen, zonder enige garantieverbinding ten opzichte van U.

U verplicht zich ertoe ons zo uitgebreid en precies mogelijk over de relevante feiten te informeren en ons alle stukken die U in Uw bezit hebt en die noodzakelijk zijn voor een correcte uitvoering van het mandaat, ter beschikking te stellen voor inzage. De stukken dienen ons in leesbare electronische vorm voor te liggen alsook qua inhoud volledig, precies en waarheidsgetrouw te zijn.

U gaat ermee akkoord om aan ons verzoek om informatie en overtuigingstukken op basis van het beginsel van goede trouw en binnen de door ons gevraagde termijn te voldoen.

Veranderingen van de feiten dienen aan ons onverwijld en schriftelijk te worden bericht.

We nemen aan dat alle verklaringen, ontwerp-oplossingen en afspraken, model- en andere documenten waarvoor uw medewerking of die van een derde gevraagd is, ons conform onze tijdsnormen, voltooid zullen worden teruggestuurd in overeenstemming met de in paragraaf (2) aangehaalde communicatiemiddelen.

Wij stemmen, indien gewenst, het tijdsschema voor de uitvoering van het mandaat met U af.

Dit overeengekomen tijdskader is echter slechts een indicatie en brengt ten opzichte van ons geen enkele verplichting met zich mee.

Eens wij onze laatste factuur verstuurd hebben, zullen wij Uw papieren dossier (met uitzondering van deze documenten, waarvan U de terugzending heeft gevraagd)na afloop van de wettelijke bewaringstermijn vernietigen. Wij zijn gemachtigd al Uw papieren en documenten te bewaren tot aan alle verschuldigde betalingen is voldaan.

(4) Honoraria / kantoorkosten / Uitgaven

Onze advocaten honoraria worden conform het op het tijd van de afrekening geldende Belgische recht verrekend.

In het algemeen worden de honoraria berekend op basis van tijdseenheden. De inzicht name in en/of het doornemen van alle relevante stukken zoals correspondentiestukken, overeenkomsten, bewijsdocumenten, formulieren, etc. (geen limitatieve opsomming); voorbereidende juridisch onderzoek en vertalingen kunnen eveneens per tijdseenheid afgerekend worden. De gepresteerde tijdseenheden worden vermenigvuldigd met ons tarief dat regelmatig door ons wordt aangepast.

Het honorariumtarief wordt U bij mandaat toezegging schriftelijk overgemaakt. Dit tarief wordt als éénheidstarief voor alle medewerkers van ons kantoor overeengekomen. Het tarief is exclusief BTW.

Het honorariumtarief kan na 1 jaar, te rekenen vanaf de opdracht,  verhoogd worden zonder dat daarvoor een voorafgaandelijke mededeling noodzakelijk is.

U machtigt ons, om ontvangen derdengelden met onze openstaande honoraria, kantoorkosten en uitgaven te verrekenen. Wij kunnen eveneens vragen om passende voorschotten of tussentijdse afrekeningen vorderen.

Wij zijn gerechtigd bovenop het met U overeengekomen honorariumtarief een forfaitaire toeslag (contingency fee) van 10% tot 15% te berekenen exclusief BTW, afhankelijk van (a) het economisch belang of (b) de complexiteit van de zaak. Deze toeslag wordt berekenend op (a) de bedragen die aan U worden toegewezen of die door U worden uitgespaard dan wel (b) op basis van het bekomen resultaat.

De apart aangerekende kantoorkosten omvatten hoofdzakelijk secretariaats, IT-, correspondentie-, port-, fotokopie-, koerier- en andere dossiergebonden kosten (geen limitatieve opsomming). De kantoorkosten bedragen ten minste 10% van de honoraria. Ook deze kosten zijn exclusief BTW.

Een overeenkomstig kostenoverzicht wordt U in bijlage toegezonden.

De uitgaven bedragen hoofdzakelijk de gerechtsdeurwaarderskosten, kosten voor beëdigde vertalingen van processtukken in de rechtstaal, reis- en overnachtingskosten, kosten voor documentatierecherche, registratiekosten, kosten voor handels-registratie afschriften, etc (geen limitatieve opsomming) en worden afzonderlijk ter bedrage van hun nominale waarde aangerekend. Deze kosten worden U direct doorberekend.

Onze gerechtsdeurwaarder zal de facturatie voor betekeningen van dagvaardingen, vonnissen en arresten, beslagen, etc… rechtstreeks aan U richten, tenzij wij uitdrukkelijk anders met U hebben afgesproken en wij voorafgaandelijk geprovisioneerd zijn. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor enige gevolgen van vertraging in deze betekeningen als gevolg van een vertraging in de betaling aan Uw zijde.

De kosten voor het inzetten van externe specialisten, zoals deskundigen, bedrijfsrevisor, enzv. vallen U ten laste, indien U een dergelijke inzet toegestemd hebt.

Ook bij een voortijdige mandaatbeëindiging zijn onze honoraria, kantoorkosten en uitgaven nog steeds door de cliënt te betalen.

(5) Honorarium inschatting

Onze honorariumschattingen omvatten noch de kantoorkosten, noch de uitgaven.

Onze honorariumschattingen dienen als oriënteringshulp en niet als een verbindend aanbod beschouwd te worden, zelf indien zij minimum, dan wel maximum bedragen inhouden.

Indien de werkelijke doorlooptijd geringer was dan de eerder geschatte tijd, zult U slechts de daadwerkelijk gepresteerde tijd dienen te betalen. Wanneer de daadwerkelijk gepresteerde tijd daarentegen hoger zou zijn, dan zullen U eveneens de effectief gepresteerde prestatie uren worden aangerekend.

(6) Betaling van de Honoraria

Onze Honorarium-, kantoorkosten- en uitgavenafrekeningen zijn binnen de op de factuur vermelde datum te betalen. Laattijdige betalingen worden zonder verdere verwittiging vermeerderd met een rente van 10% en dit te rekenen vanaf de vervaldag. Bij laattijdige betaling zijn wij tevens gerechtigd zonder verdere verwittiging 10% van het verschuldigde bedrag aan honoraria en kantoorkosten als administratieve kosten aan te rekenen.

Bij niet-betaling binnen de vooruitgezette termijn, en de extra bijkomende termijn van 10 dagen, beschikken wij na afloop van de bijkomende periode over het recht om al onze activiteiten op te schorsen tot de dag van algehele betaling, of /en het mandaat zonder vervanging dan wel resultaat eenzijdig te beëindigen. Hiervoor volstaat een eenvoudige schriftelijke kennisgeving. Enige aansprakelijkheid, in het bijzonder aangaande termijn schending en/of schendingen van de zorg- en informatieverplichtingen vanwege de advocaat, is in dat geval uitgesloten.

Elk protest tegen één onzer facturen dient te gebeuren per aangetekend schrijven binnen een termijn van 8 dagen, te rekenen vanaf de datum van facturatie, met opgave van de precieze gronden. Bij gebreke aan protest binnen de aangehaalde termijn, zal de factuur onherroepelijk beschouwd worden als aanvaard.

(7) Honorarium schuldenaar

Onze schuldenaar is steeds de opdrachtgever. Is de opdrachtgever advocaat, of een advocatenkantoor, is hij/zij in geval van niet-betaling en/of onwil van de cliënt overeenkomstig de Belgische deontologische regels – en bij een buitenlandse mandatering conform de C.C.B.E.-regels– geheel en persoonlijk aansprakelijk voor de openstaande honoraria, kantoorkosten en uitgaven.

(8) Aansprakelijkheidsbeperking

Onze verzekering voldoet aan de wettelijke eisen. Onze aansprakelijkheid voor schending van rechten of nalatigheid met betrekking tot de uitvoering van het mandaat is beperkt tot de redelijke strijdwaarde, met een absoluut plafond van € 1.125.000,- conform de bepalingen van de Balie. Meer vorderingen zijn uitgesloten.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor handelingen of nalatigheden van derden, zoals notarissen, vertalers en gerechtsdeurwaarders, zelfs indien zij in het kader van ons mandaat door ons hun opdracht toevertrouwd kregen. U machtigt ons in Uw naam eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden.

(9) Gegevensbescherming

U verklaart zich hiermee akkoord, dat wij ter uitvoering van het mandaat, Uw persoonlijke gegevens verzamelen, bewaren en eventueel kunnen verwerken. Wij verbinden er ons toe, Uw gegevens niet aan derden door te geven, tenzij de wet dit voorschrijft of U zich hiermee akkoord verklaart. U hebt recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens, en kunt de correctie eisen van onjuiste of onvolledige bestanddelen.

(10) Toepasbaar recht / Forumkeuze

Op deze contractuele relatie is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Voor zover de bepalingen van de Belgische internationaal privaatrecht of enige andere regel van materieel en/of procesrecht wijzen op een andere juridische systeem, dan zal deze verwijzing tussen de partijen niet toepasbaar zijn.

Voor alle aanspraken uit de contractuele relaties en voor alle hiermee samenhangende geschillen zijn, met uitsluiting van de Leuvense orde der advocaten, de rechtbanken van Leuven/België exclusief bevoegd, waarbij de taalkeuze Nederlands is.