vrijdag, februari 23, 2024

Algemene voorwaarden en bepalingen

Wettelijke en andere bepalingen
Buitengerechtelijke geschillenbeslechting
Algemene voorwaarden en bepalingen
Disclaimer
Model overeenkomst
Beroepsaansprakelijkheid
Facturatiegegevens

De volgende algemene voorwaarden en bepalingen worden gehanteerd door onze advocaten :

“De cliënt betaalt de voorschotten en de eindstaat van kosten en ereloon van de
advocaat binnen veertien dagen na ontvangst van de uitnodiging tot betalen.  De
advocaat kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd een
kortere betalingstermijn bepalen.  Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot
of de eindstaat moet hij deze binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk protesteren.
In het geval van niet betaling op de vervaldag zal het volgende, van rechtswege en zonder
ingebrekestelling, van toepassing zijn :
– (i) alle verschuldigde bedragen worden onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de
overeengekomen betalingsvoorwaarden en ook wanneer zij nog niet vervallen zijn;
– (ii) een nalatigheidsinterest van 1% per maand op het openstaande saldo waarbij
elke begonnen maand als een volledige maand geldt;
– (iii) een forfaitaire vergoeding van 10% op het openstaande saldo met een minimum van 200,00€