Tarieven Bemiddeling

…  in familiezaken
De kosten omvatten het ereloon en de administratiekosten van de advocaat-bemiddelaar.
De erelonen en de administratiekosten zijn onafhankelijk van het behaalde resultaat of het welslagen van de bemiddeling.
Tarieven van de administratiekosten:
– algemene dossierkosten :  € 60,00
– dactylografie (briefwisseling, fax, overeenkomst) : € 10,00/blz.
– kopies : € 0,40 /stuk
– e-mail : € 7,00 /stuk
– lichten van attesten/akten : prijs van het stuk
Tarief van het ereloon:
– besprekingen met partners (sessies), opzoeking – en redactiewerk : overeen te komen.
Elke sessie duurt, behoudens in uitzonderlijke omstandigheden, maximaal één uur dertig minuten.
De partners betalen een gelijk deel van de kosten, en zullen hiertoe hoofdelijk gehouden zijn, behoudens andersluidende overeenkomst.
De overige uitgaven zijn ten laste van degene die ze doet, behoudens andersluidende overeenkomst.
De advocaat – bemiddelaar zal op geregelde tijdstippen van de bemiddeling aan elke partij een provisie op de administratieve kosten en het opzoeking – en redactiewerk vragen.
Het ereloon per sessie wordt per sessie geregeld.

Bemiddeling in familiezaken
Verbetering van communicatie en informatie
Vlotte afhandeling
Verwerking van de scheiding
Kostprijs
Duidelijkheid
Praktisch
Tarieven